شیشه

تازه های شیشه

كليات توليد مقره شيشه اي

 

Design-Glass Shell


Dielectric shell material

The ability of SEDIVER Suspension Insulators to indefinitely withstand the effects of time and the elements is directly related to the structural purity of their glass dielectric shells, and to the permanent surface pre-stresses imparted by the SEDIVER toughening process. No other ceramic dielectric shell material possesses this ideal combination of desirable characteristics.


The importance of homogeneity

In the case of cap & pin dielectric materials - both porcelain and glass - their long term mechanical performance depends on their ability to resist the initiation and propagation of surface and/or internal cracks due to stress in service.
The electrical performance of these materials is similarly dependant on their structural consistency as internal discontinuity is the starting point of failure due to electrical stress concentration.


Structural purity of SEDIVER glass

Because the first step of the glass manufacturing process is the total fusion of raw materials, the homogeneity and purity of glass structure is without comparison with other materials.

However, in order to maintain this purity level throughout the glass manufacturing process, it is primordial to master a wide range of parameters to eliminate inclusions in the glass shells.

Sediver, with more than fifty years of specialised experience in insulation, has achieved this goal by:

 • Constantly monitoring all raw materials for correct chemical composition,
 • Continuous metering of the raw material mixture,
 • State of the art glass furnace design and operation, including specific refractory wall materials and automated control of internal atmosphere and temperature,
 • Multiple thermal shocks testing of every glass dielectric shell after molding and toughening.

 

Design-Toughening Process

Effects of the toughening process

Micro cracks on the surface of ceramic dielectric shell materials - both glass and porcelain - have an important effect on the long term mechanical performance of suspension insulators when submitted to "normal stress and effect of fatigue", see below. This is due to the intense concentration of stresses which occurs at critical surface cracks and which causes propagation leading to eventual failure. Since surface micro-cracks are inherent to all brittle ceramic materials, some form of compensation or control over this condition is necessary.

In SEDIVER suspension insulators, the effect of critical surface cracks is overcome by the permanent compressive pre-stresses imparted into the surface region of their glass dielectric shells by the controlled cooling process know as toughening. Because these surface compressive pre-stresses are so substantial (in the order of 250 MPa - 35,000 psi), the formation and propagation of surface micro-cracks is very strongly inhibited.

The relative effectiveness of  toughening (view explanation in video) in controlling micro-crack growth, as compared with methods employed for porcelain, is shown below.

Control of microcrack growth in porcelain and toughened glass
Load
condition
Porcelain Toughened glass
UNSTRESSED
NORMAL
STRESS
EFFECT OF
FATIGUE

Design-Glass Shell Profile

Over the years SEDIVER engineers have developed and optimised different types of toughened glass dielectric shells, each having the special combination of characteristics described and illustrated bellow.

All shell types have been designed in accordance with the insulator profile parameters stated in IEC 60815, used as a guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions.Profiles
Standard Profile
(IEC 60305 &
ANSI C29.2)

Because of shallow, well-spaced under-ribs and a leakage distance in excess of standard duty requirements, this design performs well in areas of mild contamination.

Anti fog profile
(IEC 60305)

A design with a longer leakage distance than the standard profile obtained by two or three ribs of greater depth. The profile and wide spacing of the ribs promote an effective self-cleaning action by wind or rain.Their wider spacing also prevents arcing between adjacent ribs under severe contamination.

Open profile

The absence of deep under-ribs on this shell type greatly reduces pollutant accumulation on the lower surface because air flow is smooth and uninterrupted.
This design is particularly effective in desert areas where natural washing by rain is infrequent. It is also effective for tension (dead-end) strings in extreme industrial pollution and can solve ice-bridging problems when alternated with other profiles in a string.

Spherical profile

This spherical shape permits a leakage distance equivalent to that of standard profile type. The absence of under-ribs reduces pollution build-up, notably in dust-laden environments. Manual cleaning, if required is easy and efficient with the spherical profile.

External shad profile

A design with a leakage distance equivalent to that of anti fog profile type.
Elimination of under-ribs reduces pollution build-up, promotes self cleaning and facilitates manual cleaning when necessary.

 

 

Design-Metal Parts


Insulator cap design

The properties of malleable cast iron or GS cast iron used for the cap SEDIVER Insulators are listed in SEDIVER internal purchasing requirements and have been determined for their excellent resistance to fatigue, combined with high resilience at low temperature - important qualities for insulators of this type because of the cyclic nature of loads and weather conditions encountered in service. In addition, malleable cast iron and GS cast iron readily permits high thickness and excellent adherence of the hot dip galvanised coating necessary for effective protection against corrosion.


Insulator pin design

SEDIVER insulator pins are forgings made of medium carbon steel, suitably heat treated to provide an optimal combination of strength and ductility, and hot dip galvanized for protection against corrosion.

Typical Mechanical Properties
Malleable
cast iron
Medium steel
Grade A
Tensile strength daN/mm² 35 59/71
Elastic limit daN/mm² 23 35
Elongation % 10 19
Resilience daJ/cm² 1 to 1.6 4
Coefficient of termal expansion K-1 12.10­ 11.10­
Brinell hardness HB <150 <190
Minimum thickness of galvanisation µm 85 85

Insulators with specific protection against corrosion are also available

 

Endurance

 

Today the world's longest high voltage transmission lines, operating under the most challenging conditions and requiring the highest degree of reliability, are equipped with Sediver Toughened Glass Suspension Insulators.

Two basic benefits explain this world-wide preference:

 • Toughened Glass Insulators indefenitely withstand the effects of time and the elements
 • Toughened Glass Insulators have a superior ability to endure mechanical and electrical overload conditions.

For more information about the significance of dielectric material structure and other aspects of insulator design, download the brochure.

 

No ageing

Thanks to the amorphous structure of glass and the unique mechanical properties of the toughening process, toughened glass insulators do not age. The surface compressive stresses induced by the toughening process mean that surface cracks simply cannot develop. It is common practice among utilities to quote the life time of toughened glass insulators as being far above the limit of poles, towers and conductors. In fact, it is the metallic components such as fittings and hardware that dictate this evaluation.

Numerous studies on very old toughened glass insulators have shown that the mechanical and electrical values of toughened glass insulators manufactured by SEDIVER do not decrease with time, and stay above original ratings even after 40 years in service. Examples are given as follows:

 

No ageing

Thanks to the amorphous structure of glass and the unique mechanical properties of the toughening process, toughened glass insulators do not age. The surface compressive stresses induced by the toughening process mean that surface cracks simply cannot develop. It is common practice among utilities to quote the life time of toughened glass insulators as being far above the limit of poles, towers and conductors. In fact, it is the metallic components such as fittings and hardware that dictate this evaluation.

Numerous studies on very old toughened glass insulators have shown that the mechanical and electrical values of toughened glass insulators manufactured by SEDIVER do not decrease with time, and stay above original ratings even after 40 years in service. Examples are given as follows:

 

At Glance Inspection

 

 

 

 

 

As power supply reliability becomes of more concern each year, utilities are carrying out diagnostics of their lines and insulation in order to avoid unforeseen failures. Inspecting insulators has been recognized to be very difficult to do with porcelain (buzzing each unit...), and is sometimes impossible with composite insulators. For both these types of insulator a visit to each pylon by a ground crew is necessary, using specialised equipment. On the other hand with toughened glass insulators, which cannot be punctured nor be internally cracked, a simple glance at the string gives a complete and reliable assessment of the condition of the insulation. This means that a crew in a helicopter can inspect 100 kilometres of line, or more, per hour.

As cost is also being scrutinized sharply year after year, utilities are considering with great interest the possible savings in the cost of maintenance of their power lines. The first step is the inspection cost. In fact, it is a double folded question. The real question would be: how to ensure the best level of evaluation of the lines at the cheapest cost. The periodicity or frequency of inspection, the level of confidence in the inspection work itself, are important factors to add to the overall cost of inspection of a line.

Several studies have been performed worldwide. Each time, toughened glass insulators were proven to provide the cheapest and most dependable inspection results.

A study published by Stattnet* showed the following relative global inspection costs per km:

 
Glass Porcelain Composite
10 US$ 152 US$ 240 US$
 

* "Recent experience and future plans for the newest generation of Insulators and arresters on the Statnett AC and DC Networks" from Kjell Halsan Diarmid Loudon - Statnett, Norway.
Published in Insulator 2000 – World Congress on Insulator Technologies for the Years 2000 and beyond, Barcelona November 14-17 1999.

 

Safe live line working
 

While more and more utilities are faced with the economical challenge of keeping their lines energized « whatever happens », it clearly appears that live line work has become a necessity. Live line maintenance requires specialized crews, equipment and procedures - at a higher cost than traditional dead line maintenance operations. However, the financial impacts compared to shutting down a line are negligible.

Before going on a hot line, maintenance crews have to make an assessment of the condition of the insulator strings. This has been recognized to be very difficult to do with porcelain (buzzing each unit...), and is sometimes impossible with composite insulators.

Who would dare take a risk when sending maintenance crews onto their towers not knowing if it is safe? Thanks to the unique properties of toughened glass, which cannot be punctured, nor be internally cracked, maintenance crews can work on live lines equipped with toughened glass insulators with no risk of “misbehaviour” of any insulator. A simple glance at the string gives a complete and reliable assessment of the condition of the insulation.

Utilities throughout the world are using SEDIVER toughened glass insulators for this reason.

 

There is only one possible aspect for a damaged toughened glass insulator. A simple glance is enough to know.

No internal crack or puncture is possible with toughened glass insulators.

Storage

Recommendations

Sediver insulators are delivered packed in wooden crates on pallets. This packing is designed for long-term storage; however, since wood is sensitive to humidity, if the insulators are to be stored for a long period of time it is recommended to store the crates in a ventilated area.

The wood may darken with time, but will keep its mechanical strength.


White traces on the metal parts

If for some reason the insulators have been stored for a long period of time in a confined & humid atmosphere, white traces can appear on the metal fittings. This deposit - which is simply zinc oxide - can be removed by simple brushing and/or washing of the metal parts. This deposit is totally harmless and does not affect the insulators' behaviour.


Clicking pins

When the insulators are stored in a dry atmosphere, it may become possible to rotate the pin by a few degrees - with a clicking noise. This is due to a slight shrinkage of the cement which has no consequence on the mechanical characteristics of the insulators. This phenomenon dissapears once the insulators are under load.

At time of istallation

Recommendations

The insulators must not be dragged along the ground.
Once the crate has been opened, the strings should be handled by the cap of the top insulator of the string.


No climbing on strings

Insulators and grading rings shall not be used as steps by the crew. Climbing the string may damage the insulator shells or the rings.

 

Verification of the locking device

SEDIVER cap and pin insulators are delivered in short strings. It should be noted that this pre-assembly is for ease of transportation. Hence, the position of the locking device must be checked at time of installation.
Use a wooden mallet for the operation of the locking device.

 
Split pin in coupling position Split pin in locking position
Protection against corrosion

In certain environments, the insulator metal parts deteriorate with time due to electrolytic corrosion. This is particularly true in coastal areas, tropical climates and many polluted areas. In order to extend the service life of the insulators installed in such environments, Sediver offers several solutions to improve protection against corrosion:


Galvanising

All Sediver ferrous metal fittings are hot-dip galvanised.
IEC 60383-1 requires a zinc coating mass of 600 g/m² - or 85 µm. In severe conditions, where this standard protection is known to be insufficient, Sediver offers enhanced protection of the cap and the pin by increasing the thickness of zinc from 85 µm to 110 µm.

 

Pin - zinc sleeve

In severely corrosive marine and industrial atmospheres, and in all DC applications, the galvanised coating on insulator pins may deteriorate over time and be followed by corrosion of the pin itself. To prevent this form of pin damage, SEDIVER supplies - when needed - pins with a corrosion retarding sleeve made of high-purity zinc.
(The catalogue designation which identifies the presence of a zinc sleeve is "YC" or "ZC").

The sleeve is cast directly onto the pin and is partially covered by the cement. Its position and dimensions are designed so that the sleeve acts as a sacrificial anode and thereby protects the pin against galvanic action

   

Standard pin   Pin with corrosion

retardation sleeve

Cap - zinc collar

Sediver has developed and patented a cap which is protected by a cast-on collar made of high purity zinc. Sediver recommends its use for all HVDC applications and for HVAC applications in very corrosive marine and industrial atmospheres.
(The catalogue designation which identifies the presence of a zinc collar is "ZD" )

 

Electropic insulators

Sediver has developed a special range of insulators dedicated to perform in tropical environment.
The figure represents typical toughened glass optimised insulators used in tropical areas subjected to heavy contamination:

 • to optimise the electrical stresses on the metal parts (cap and pin),
 • to have a more uniform electrical field distribution on the insulator
 • to limit the effects of discharges around the metal parts during "wetted" periods.
Pollution mechanism

More than ten million Toughened Glass Suspension insulators are now in service throughout the world in polluted areas which involve almost all possible combinations of contaminant source and weather pattern. Regardless of the contaminated condition encountered, these Sediver Insulators have successfully prevented power system disturbances due to contamination flashover, in a great cases for time periods longer than 25 years.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 10:31  توسط حمید کیامیری  | 

انوع بسته بندی مقره های شیشه ای

 

 

Universal package (UP)

 
 
 

Cylindric package (CP)

 

Grate package (GP)

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 10:14  توسط حمید کیامیری  | 

تصاویر ی از مقره های شیشه ای

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 10:3  توسط حمید کیامیری  | 

مواد مصرفی ساخت مقره شیشه ای

 

 • quartz sand,
 • dolomite in pieces,
 • grind packed chalk,
 • ash packed soda,
 • technical packed potassium,
 • crashed zeolit,
 • portland cement 500,
 • sodium sulphate technical, packed;
 • special heat resistant reinforcing fabric;
 • Ni-Cr alloy pins diametr 5-6 mm;
 • Cr-Ni form sheet with thickness 10-20-40-50 mm;
 • heat resistant steel pin diametr 10-25 mm;
 • cuprum pipe diametr 6-8-10-14 mm;
 • grid resistant mesh for cleaning materials 0.63, 0.9, 1.2;
 • heat resistant wire diametr 3-4-5 mm.;
 • electrodes;
 • sormate;
 • self flux metal powders;
 • zinc in block
 • + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 9:50  توسط حمید کیامیری  | 

  کارخانه مقره روسیه

   

  ACCOUNTS OF THE "INSULATOR & ACCESSORIES FACTORY" LTD.
   Post address: Russia, 125009, Moscow   P.O.Box#187

  Physical address: Russia, Moscow region, Electrosteel, Oktiabrskaya str, 38

  Tel: +7-095-9677523

  Fax: +7-095-7412286

  http://www.insulators.ru

   

  Individual VAT number: 5053021469

   

  Government number registry #1025007111580

  Number VAT registry              50№002913904                            

   

  Accaunt number in

  Dresdener Bank, Germany

  City Bank, New York

  PtomEnergoBank, Moscow

  Badr-Forte-Bank, Dubai

  Popular Bank, Cyprus

   

    mail@insulators.ru  

   

   

  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 9:43  توسط حمید کیامیری  | 

  مقره دیسکی

   

  EIV Sombrero in Green Aqua

  Insulator ID: 2247-01

  EIV Sombrero in Green Aqua

  Color: Green Aqua
  Size: 10"

  This EIV sombrero is a 4 skirt, clevis, disc style unipart suspension insulator, in green aqua glass. There is a number '58', which appears on the outside toward the rim of the skirt. On the underside, in the middle ridge, it is embossed '410C'. Condition is exceptional; only the most minor signs of wear. Very clean and shiny overall.

  Price: $35.00

   

  Mini Sombrero

  Insulator ID: 5239-01

  Mini Sombrero

  Color: Green Aqua
  Size: Just
  Price: $45.00
   
  Pyrex Sombrero in Carnival Glass
  Insulator ID: 2247-02
  Pyrex Sombrero in Carnival Glass

  Color: Orange Carnival
  Size: 10"

  A lovely carnival glass Sombrero. This type is rarer than the aqua or clear. Embossed 'PYREX REG. U.S. PAT. OFF. MADE IN U.S.A.'. and with a heat stamped date on the underside, 'SEP 25 1941'. This is Pyrex style #65224 (4 skirts, clevis. A disc style unipart suspension insulator). Sometimes referred to as style S-10. There are some places where the carinval coating is slightly mottled or uneven, overall this Sombrero is in exceptional condition.

  Price: $75.00
  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 9:12  توسط حمید کیامیری  | 

  مدلهای مقره CD 299

   

  Width45/8"Height3¼"Weight32 ozVoltage11,000Leakage?Pinhole1"Style#

  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 8:42  توسط حمید کیامیری  | 

  مدلهای مقره

   

   

  Width 57/8"
  Height 4¼"
  Weight 54 oz
  Voltage 15,000
  Leakage ?
  Pinhole 1"
  Style# 16

  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 8:40  توسط حمید کیامیری  | 

  آناتومی مقره

   

  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 8:25  توسط حمید کیامیری  | 

  شركت مقره سازي صدف گستر زنجان


  معرفی شرکت

  " Zanjan Sadaf Gostar Insulator Co . "

  شركت مقره سازي صدف گستر زنجان در سال 1379 در زميني بمساحت حدود 2 هكتار در شهرك صنعتي آن شهر تاسيس شد. فاز اول اين كارخانه 1200 تن در سال شامل انواع   مقره هاي سراميكي ( فشار ضعيف ، متوسط و قوي ) مي باشد كه كليه محصولات اين شركت از اصول و استانداردهاي بين المللي بهره مند هستند.

  شركت مقره سازي صدف گستر زنجان با همت و تلاش كارشناسان و متخصصين ايراني و مواد اوليه صد در صد داخلي و تجهيزات ساخت داخل به عنوان دومين كارخانه ساخت مقره در ايران مطرح مي باشد . اين شركت با دارا بودن پرسنل مجرب و با استفاده از تجهيزات مدرن و فن آوري پيشرفته و در طي مدت كار خود به كيفيت ، دوام مطلوب محصولات و نيز رضايت مشتري توجه شايان كرده است.

  شركت مقره سازي صدف گستر – زنجان داراي نيروي كار آموزش ديده و با تجربه است و از پيشرفته ترين فن آوري در فرآيند توليد خود استفاده مي كند.

  شركت مقره سازي صدف گستر زنجان با دارا بودن سالن مجهز به خشك كن هاي محفظه اي ، كوره هاي شاتل ، كوره تونلي و همچنين كارگاههاي ماشين سازي و قالبسازي ، آزمايشگاه فيزيك - سراميك ، آزمايشگاه فشار قوي در جايگاهي قرار دارد كه مي تواند با بكارگيري تجهيزات اتوماتيك و نيمه اتوماتيك مقره هاي خاص كه بنا به درخواست مشتري باشد را نيز توليد نمايد.

  شركت مقره سازي صدف گستر زنجان داراي گواهينامه تاييد استاندارد ISO 9001 : 2000 از SGS‌ سوئيس مي باشد. شركت مقره سازي صدف گستر زنجان موفقيت خود را در توليد مقره هايي با كيفيت عالي مقرون حمايت بي وقفه مشتريان و تامين كنندگان مواد اوليه داخلي مي داند.

   

  مهندسين ، كارخانه ها ، تامين كنندگان مواد اوليه كه علاقمند به همكاري با اين شركت مي باشند براي اطلاعات بيشتر مي توانند نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس الكترونيكي زير ارسال كنند :  

   E-mail : Info@ZSGinsulator.ir 

  آدرس شركت مقره سازي صدف گستر زنجان :

  زنجان -  شهرك صنعتي شماره (1) ، فاز سوم ، خيابان سهروردي

  تلفن : 2221772  - 2221771  (0241)

  فاكس  :  2221773 (0241)  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:59  توسط حمید کیامیری  | 

  معرفي سايتهاي مقره


  سايتهاي داخلي
   
   
   

  WWW.ZSGINSULATOR.ir

  مقره سازي صدف گستر زنجان

   

  www.iraninsulator.com
  مقره سازي ايران ساوه   سايتهاي خارجي

  www.inmr.com

  نمايشگاه هاي بين المللي مقره سازي

   

  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:50  توسط حمید کیامیری  | 

  تعريفي ديگر از مقره


  جداسازي مسير هاي فشار قوي از زمين توسط مقره انجام مي گيرد. مقره هاي فشار قوي در مجاورت شرايط جوي و اقليمي مختلف قرار گرفته و تاثير شرايط جوي بر آنها سبب مي گردد سطح عايق مقره ها بستر مناسبي جهت هدايت zجريان به سوي زمين گردد و اثرات خود را بر سيستم هاي قدرت به جا گذارد. از اين رو انتخاب مقره در بالا بردن قابليت اطمينان شبکه نقش مهمي ايفا مي کند. در واقع, مقره ها عايق برگشت پذيري هستند که چنانچه تحت ولتاژ زياد قرار گيرند منهدم شده و ديگر قابل استفاده نخواهند بود.

  ساختمان مقره ها
  در خطوط انتقال نيرو با ولتاژ بالا, پايداري خط و ضريب اطمينان آن به نوع مقره بستگي دارد. مقره هاي شيشه اي و چيني که از دير باز در خطوط انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند داراي معايبي هستند که سبب شده است به مرور, مقره هاي سيليکوني و يا مقره هاي کامپوزيتي جايگزين آنها شوند. اين نوع مقره ها از دو يا چند پليمر تشکيل مي شوند و شامل قسمتهاي مختلفي هستند که عبارتند از:

 • هسته کامپوزيت (Composite Core)
 • روکش پليمر
 • اتصالات

  هسته کامپوزيت اين مقره ها از يک ميله الياف شيشه که با مواد لاستيکي يا چسبنده احاطه شده است, تشکيل شده که از مقاومت بالا و انعطاف خوبي برخوردار است و وظيفه تحمل تنش هاي مکانيکي وارد شده از طرف هادي و انتقال آن به دکل را بر عهده دارد. روکش سيليکوني مقره وظيفه محافظت هسته را از خوردگي و اثرات مخرب رطوبت بر عهده دارد, داراي خاصيت هيدروفوبيک بوده و ميزان جذب آلودگي آن بسيار ناچيز است که اين خاصيت باعث مقاومت سطحي بسيار زياد مقره و کاهش جريان نشتي مي شود. استفاده از پليمر سيليکون همچنين مقاومت مقره را در برابر عوامل محيطي بالا برده نياز به تعمير و نگهداري از مقره را به حداقل رسانده و مقره را در شرايط سخت مقاوم, پايدار و قابل اطمينان مي سازد. اتصالات نيز از طريق پيوستن هسته کامپوزيت به برج متصل شده و بار مکانيکي را انتقال مي دهند.

  در انواع:

 • مقره اتکايي
  مقره هاي اتکايي تا ولتاژ 36kV جهت اتکاء سرکابل هاي هوايي 12kV تا 36kV بوده که به طور صد در صد مطابق استاندارد IEC 60110-9 آزمايش مي شوند.

 • مقره هاي آويزي
  مقره هاي آويزي تا ولتاژ 36kV موجودند و به طور صد در صد مطابق استاندارد IEC 60110-9 آزمايش مي شوند.


 • + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:41  توسط حمید کیامیری  | 

  برخي از تجهيزات موجود در آزمايشگاه پژوهشگاه نيرو

  انواع تجهيزات فشار قوي در اين آزمايشگاه تحت انجام آزمون قرار مي گيرند برخي از اين تجهيزات عبارتند از:

    

  مقره بشقابي و سوزني مطابق IEC60383-1 سال 1993 

  مقره آويزي كامپوزيتي مطابق IEC61109 سال 1995 

  مقره اتكايي خط كامپوزيتي مطابق IEC61952  سال 2002 

  مقره اتكايي رزيني مطابق IEC60660 سال 1999 

  مقره اتكايي سراميكي يا شيشه اي مطابق IEC60168 سال 2001 

  خازنهاي قدرت مطابق IEC60831-1 سال 2002 

  كابلهاي قدرت مطابق IEC60502 سال 1998 

  سكسيونر مطابق IEC62271-102 سال 2001 

  كليد قدرت مطابق IEC60056 سال 1992 

  بوشينگ مطابق IEC60137 سال 2003 

  ترانس جريان مطابق IEC60044-1 سال 2000 

  ترانس ولتاژ مطابق IEC60044-2 سال2000 

  تابلو فشارضعيف مطابق IEC60439-1 سال 1994 و تابلو فشار متوسط مطابق IEC60298 سال 1990 

  اندازه گيري استقامت عايقي مطابق  IEC60243-1 سال 1998 

  برقگير مطابق IEC60099-4 سال 1998 

   

  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:30  توسط حمید کیامیری  | 

  تجهيزات مقره شويي


  محصولات مكانيكي


  Insulator Washing مقره شوي   

  شركت سهامي خاص تهيه و تدارك كالاي برق 
   

  در پاسخ به نياز شركتهاي برق منطقه اي براي شستشوي خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع، شركت تكاب اقدام به طراحي تجيهزات لازم براي شستشوي مقره  ها در حالت برقرار ( خط گرم  ) و بدون برق ( خط سرد) نمود. طراحي و انتخاب تجيهزات مورد مصرف بصورتي انجام گرديده كه متناسب با نياز كاربر و در شرايط جوي متفاوت و مكانهاي مختلف به دو صورت خود كششي ( قابل نصب بر روي انوع خودرو) و غير خود كششي قابل عرضه ميباشد.

  در هر دو نوع مقره شوي،  عمل شستشو به دو صورت دستي با هر مقدار شيلنگ همراه با قرقره شيلنگ جمع كن هيدروليكي و تجهيزات خود كار پاشش آب قابل كنترل از راه دور طراحي گرديده است وبراي سهولت در شسشوي مقره ها در ارتفاع بالاتر از 19 متر بالابر تلسكوپي ( قابل نصب بر روي خودروهاي مناسب) جهت نصب تجهيزات كنترل از راه دور پاشش آب طراحي گرديده كه عمل شستشوي مقره ها تا ارتفاع 55 متر را با بهترين كيفيت امكان پذير ميسازد.

  به موازات كسب دانش فني و انجام طراحيهاي لازم اين شركت اقدام به ساخت يك نمونه مقره شوي خود كششي با مشخصات زير نموده است كه پس از اتمام مراحل ساخت، آزمايشهاي مربوطه در حضور كارشناسان دفتر فني شبكه سازمان توانير و امور انتقال شركت برق منطقه اي تهران با موفقيت به انجام رسيد.

   

           نوع:

    خودكششي

   

          پمپ

   پيستوني

   دبي  270ليتر در دقيقه

   فشار 70 بار

   

      مخزن:

     فولاد ضد زنگ و ضد مغناطيس

    مجهز به شبكه بندي داخل جهت جلوگيري از لنگر آب

      ظرفيت 6000 ليتر

     مجهز به نمايانگر سطح آب شيشه اي و الكتريكي و آژير اخطار

   

      پاشش آب:

     تفنگ آب پاش دستي با 50 متر شيلنگ فشار قوي.

     تجيهزات خودكار پاشش آب قابل كنترل از راه دور جهت شستشوي مقره هاي خطوط گرم و پستها تا ارتفاع 19 متر.

   

      سيستم كنترل :

   هدايت سنج الكتريكي آب مصرفي همراه با اژير اخطار و قطع جريان آب براساس نقطه تنظيمي .

    شيرهاي كنترل فشار قوي بمنظور كنترل فشار و دبي آب خروجي.

    قطع پاشش آب بهنگام پايين آمدن سطح آب مخزن از حد مجاز.

    مجهز به سيستم باي پاس براي حفاظت از سيستم در مقابل ضربه آب.

    عدم پاشش آب قبل از زمين شدن دستگاه.

    كنترل دور موتور متناسب با تجهيزات پاشش اب.

   

               سيستم انتقال قدرت :

    PTU از نوع ZF ساخت آلمان

   مجهز به گيربكس 1*1 جهت حفاظت از پمپها   PTU

   

     امكانات جانبي:

      سيستم هيدروليكي جمع آوري شيلنگ

      آب گيري مخزن به دو روش ( مستقيم يا از طريق پمپ اصلي دستگاه )
   
     مجهز به سيستم هيدروليك براي زمين كردن كليه قسمتهاي دستگاه و تجهيزات پاشش اب در اطراف محل  زمين شدن. 

    مجهز به اطاقك به ابعاد 7/1*5/2 متر جهت استراحت گروه و نصب تجهيزات رفاهي.

      مجهز به توريهاي استيل ضد زنگ بمنظور جلوگيري از ورود اجسام صلب به داخل پمپ.

      مجهز به نازلهاي مختلف براي بدست آوردن تراكم مورد نظر آب خروجي.

   

      تغييرات براساس درخواست مشتري:

       نوع دستگاه

    الف: خودكششي

    ب: غير خودكششي

    نوع پمپ

    الف: گريز از مركز ( سانتريفوژ)

    ب: پيستوني

    مشخصات پمپ

    فشار خروجي

    ميزان آبدهي
    انتخاب نوع كاميون ( دو محور،  سه محور،  يك تا سه ديفرانسيل)

    افزايش حجم مخزن آب متناسب با ظرفيت خودروي مورد استفاده

      نصب بالابر تلسكوپي تا ارتفاع 42 متر براي شستشوي خود كار قابل كنترل از راه دور.

     نصب تجهيزات گرم كننده آب تا دماي مورد نياز.

     افزايش طول شيلنگ به هر ميزان براي تفنگ دستي.

   

      تضمينات:

    كليه تجهيزات شستشو اعم از مخزن،  شيرها،  لوه ها و غيره در مقابل زنگ زدگي ضمانت ميشود.

    خدمات پشتيباني ضمانت ميشود.

  ( غير از خودرو و متعلقات مربوطه )


  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:26  توسط حمید کیامیری  | 

  انواع مقره

  مقره های فشار ضعيف

  مقره های فشار ضعيف

   

  مقره های فشار ضعيف بر روي خطوط هوايی ولتاژ پائين بكار برده ميشوند. از اين مقره ها براي اتصال كابل برق به بدنه دكل استفاده می شود. اين گروه از توليدات شركت مقره سازی ايران شامل مقره های فشار ضعيف با استانداردهايی بر طبق مشخصات استاندارد ANSI و DIN  است.
  مقره های فشار ضعيف به:
  مقره هاي چرخي با استاندارد
  DIN و ANSI
  مقره هاي مهاري با استاندارد ANSI
   
  مقره هاي تلفنی با استاندارد DIN تقسيم مي شوند.

  كليه مقره های فشار ضعيف با چينی سخت ساخته مي شوند.
   

  مقره هاي چرخی 

  مقره هاي چرخی

  مقره هاي تلفنی

  مقره های فشار ضعيف سفارشی بنا بر نياز مشتری قابل توليد می باشند.

   

  مقره های سوزنی

   

  مقره هاي سوزنی بر روي خطوط هوايی توزيع نيرو با ولتاژ متوسط و براي اتصال كابل برق به بدنه دكل بكار برده می شوند.

  فرآيند توليد شرکت براي اين گروه از مقره ها شامل مقره سوزنی 11كيلو ولت با استاندارد ANSI براي حداکتر سرويس فشار (ولتاژ) 13 كيلو ولت،  مقره سوزنی20 كيلو ولت با استاندارد ANSI براي تا سقف فشار (ولتاژ) 24 كيلو ولت، و مقره سوزنی33 كيلو ولت با استاندارد ANSI براي حد نهايی فشار (‌ولتاژ) 36 كيلو ولت ميشود.

   كليه مقره هاي سوزنی از سراميك استاندارد IEC 672
  ساخته شده اند.
   
   

  11 كيلوولت

   

  20 كيلوولت

   

  33 كيلوولت

  ساير مقره های نوع سوزنی نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد.

   

  مقره های اتکائی

   

  مقره های اتکائی بر روي خطوط هوايی توزيع نيرو با (ولتاژ) فشار متوسط بكار برده می شوند و برای اتصال كابل ها به بدنه دكل استفاده می شوند.
  نام ديگر اين گروه از مقره ها Puncture Proof بر طبق استاندارد IEC 273 و Solid Core Post Line Insulator است.
  برنامه فرآيند توليد شرکت برای اين گروه از شامل مقره های اتکائی، تا حداکتر سرويس فشار (ولتاژ) 132 کيلو ولت عادی و ضد آلودگي می باشند.

  مقره های اتکائی از جنس چينی و بر طبق استاندارد IEC 672 ساخته مي شوند.
   

  مقره اتکائی ايستگاهی توپر

  مقره اتکائی خطوط

  مقره اتکائی درونی - Pollution Type

  مقره اتکائی درونی Bus duct 

  ساير مقره های نوع اتکائی نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد.


   


  قره های بوشينگ  

  مقره های بوشينگ بعنوان سازه ای بكار برده مي شوند كه كابل ها را از داخل قسمتی مانند مخزن روغن مي گذراند و آن را عايق ميكند.

  كليه مقره های بوشينگ فشار قوی دارای فواصل خزش 20mm per kV هستند.

  برنامه توليدی شرکت براي اين نوع مقره شامل
  بوشينگ فشار ضعيف مطابق با DIN 42530،  (مقره هاي نوع A و B )
  بوشينگ فشار قوی مطابق با DIN 42533  ،DIN 42531 ،DIN 42532 (مقره هاي نوع xxNfxx
  )
  هستند

  كليه مقره های بوشينگ از سراميك مطابق با IEC 672 ساخته شده اند.
   

  A1-250 B 250 A1-630
  B 630 A1-1000 B 1000
  A1-2000 B 2000 A1-3150
  B 3150 10Nf250 20Nf250
  30Nf250 63 kV 20Nf1000
  30Nf3150 30Nf2000 30Nf1000
  30Nf630 10Nf2000 10Nf3150
  10Nf1000 10Nf630 20Nf630
  20 kV 20Nf2000 20Nf3150

  ساير مقره های نوع بوشينگ نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد


  مقره های کات اوت

  مقره هاي كات اوت براي خطوط توزيع هوايی فشار بالا بعنوان فيوز بكار برده مي شوند. انواع مقره توليدی ما 20، 24و 36 کيلو ولت مي باشند.

  كليه مقره های كات اوت از سراميك و مطابق با استاندارد IEC ساخته شده اند.
   

  * مقره 20  كيلوولت

  * مقره 24  كيلوولت

  * مقره 36  كيلوولت

  ساير مقره های نوع كات اوت نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد

   

  مقره های ميله ای Long rod

  مقره های ميله ای بر روي خطوط هوايی انتقال و توزيع نيرو با فشار متوسط و بالا بكار برده ميشوند و براي اتصال كابل ها به دكل به حالت معلق استفاده ميشوند.

   از انواع مقره های ميله ای توليدی شرکت می توان مقره های زير را نام برد

  20kV system voltage level ball and socket coupling

  اين مقره ها کاملآ  puncture proof   بوده و از سراميک ساخته میشوند


   مقره ميله ای 70 كيلو نيوتن - Ball & Socket


  ساير مقره های نوع ميله ای نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد

   
  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:16  توسط حمید کیامیری  | 

  شركت مقره سازي ايران


  شركت مقره سازي ايران(سهامي عام) درتاريخ1353/05/10تحت شماره19281با نام شركت مانه (سهامي خاص)بامشاركت سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران به ميزان60% سهام و شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب وبرق(ساتكاب) به ميزان40% سهام و با سرمايه اوليه ده ميليون ريال در اداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد.

  درتاريخ1362/09/08نام شركت به شركت مقره سازي ايران(سهامي خاص) تبديل ودرتاريخ 1361/07/02ازسازمان گسترش منتزع و تابع وزارت صنايع شدواختيارات اداره شركت به سازمان صنايع ملي ايرا ن واگذارگرديد.درسال1368طبق مصوبه هيات محترم وزيران ,كليه اموال وحقوق مالي ايجادشده ازمحل اعتبارات طرح عمراني مقره سازي,به استنادماده48قانون بودجه مصوب سال 1351تماما به ساتكاب واگذارگرديد.

  درسال 1376 شركت مقره سازي ايران به سهامي عام تبديل شده وسرمايه آن به مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون ريال افزايش يافت ودرتاريخ 1377/12/22 دراجراي ماده3آيين نامه
  اجرايي تبصره 35قانون بودجه سال1377، 51درصدازسهام شركت مقره سازي ايران به شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ,12درصدبه كاركنان شركت و1درصد به عموم مردم
  واگذار و درهمان سال شركت در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شد.

  درسال1378دفترمركزي شركت به محل كارخانه مقره سازي ايران به شماره ثبت162 واقع در شهرصنعتي كاوه شهرستان ساوه منتقل گرديد.

  طرح توسعه 2500تني مقره سازي ايران كه اختصاص به توليدانواع مقره هاي خاص مورد نيازپستها وتجهيزات مربوطه مي باشددرسال 1378به تاييداداره كل صنايع استان مركزي رسيده وپروانه تاسيس آن صادرشدودرسال 1379 براي راه اندازي فاز اول طرح توسعه سرمايه شركت ازمبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون ريال به مبلغ ده ميليارد و پانصد ميليون ريال افزايش يافت
  ودرسال1382براي راه اندازي فاز دوم طرح توسعه سرمايه شركت از مبلغ ده ميليارد وپانصد ميليون ريال به بيست وپنج ميليارد ريال افزايش يافت.

  شركت مقره سازي ايران اولين توليد كننده انواع مقره چيني (فشار قوي، متوسط و ضعيف) است و داراي بزرگترين كارخانه در نوع خود در خاورميانه مي باشد.

  ابن شركت با دارا بودن پرسنل مجرب و با استفاده از تجهيزات مدرن و فن آوري پيشرفته، در طی تاريخچه خود به کيفبت، دوام محصولات (مطلوب)  و نيز رضايت مشتريان توجه شايان كرده است.

  شركت مقره سازي ايران داراي نيروي كار تعليم ديده و با تجربه است و از پيشرفته ترين فن آوري در فرآيند توليد خود استفاده ميكند.

  شركت مقره سازي داراي وسيعترين طيف توليد مقره هاي بشقابي، سوزني،  ميله ای، بوشينگ و برقگير  اتکائی است كه مطابق با استانداردهاي جهاني مثل  B.S. ، ANSI ، IEC توليد میشوند.

  موفقيت بيش از يک ربع قرن ابن شرکت، در توليد مقره هايي با كيفيت عالي، مقرون حمايت بي وقفه مشتريان و تامين کنندگان مواد اوليه و همکاری های اين دو گروه می باشد
  .   

  صاحبان سهام ودرصد مالكيت آنها

  اسامي صاحبان سهام ، تعداد سهام ودرصد مالكيت آنها درتاريخ 1384/06/31 درجدول ذيل نشان داده شده است

  درصد

  مبلغ سرمايه -ريال

  تعداد سهام

  نام سهامدار

  45.9

  11,463,840,000

  11,463,840

  شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

  36.2

  9,045,320,000

  9,045,320

  شركت ســاتكاب

  0.2

  60,711,000

  60,711

  شركت سرمايه گذاري صنايع برق وآب (صبا)

  5.6

  1,397,722,000

  1,397,722

  شركت خدمات سرمايه گذاري تجلي سامانه

  3.1

  771,866,000

  771,866

  شركت بازرگاني توسعه صنعتي قويم

  5.2

  1,303,237,000

  1,303,237

  سهام كارگري

  3.8

  957,304,000

  957,304

  سهامداران متفرقه

  100.00

  25,000,000,000

  25,000,000

  جمـــــــــــــــــــــع


  + نوشته شده در  یکشنبه ۶ آبان۱۳۸۶ساعت 7:12  توسط حمید کیامیری  | 

  شکست الکتریکی در مقره ها


  دو نوع شکست در مقره ها ممکن است رخ دهد
  دو نوع شکست در مقره ها ممکن است رخ دهد :
  1. سوراخ شدن مقره ( شکست الکتریکی داخل بدنه مقره) :
  این شکست بستگی به جنس مقره ، ضخامت بدنه مقره و ناخالصی های آن دارد که غالباً اتفاق نمی افتد ؛ مگر در هنگام صاعقه های بسیار خطرناک و امواج سیار روی خط چین رخ می دهد. ضخامت بدنه مقره را طوری طراحی می کنند که برای ولتاژهای ضربه صاعقه ای و امواج سیار ناشی از سویچینگ سوراخ نشود.
  1. جرقه سطحی مقره :
  به علت اینکه سطح مقره ها با هوا در ارتباط است و با توجه به اینکه استقامت الکتریکی هوا خیلی کمتر از مقره ها است لذا قبل از سوراخ شدن ، در روی سطح مقره ها جرقه زده می شود. معمولاً اگر بر روی سطح مقره ها گرد و غبار و رطوبت و آلودگی بنشیند به سطح آن رسانا می شود و یک جریان نشتی روی سطح مقره بین هادی و پایه فلزی آن بر قرار می گردد و باعث پایین آمدن ارزش عایقی سطح مقره می شود. لذا اولاً سطح عایق ها را طویل می سازندتا مسیر جریان نشتی طولانی تر شود و ارزش عایقی سطحی زیاد از دست نرود. دیگر آن که سطح عایق را به صورت چتری می سازند تا باران از آن ریخته شده و ابعاد مقره نیز بزرگ نشود و بالاخره جای خشک هم داشته باشد. شیب چترها باید طوری باشد که روی سطوح هم پتانسیل یعنی عمود بر خطوط میدان بین هادی و میله قرار گیرند. زیرا اگر بین دو نقطه ای که دارای اختلاف پتانسیل باشند ، سطح رسانای ناشی از گرد و غبار تشکیل می شود ، جریان زیادتری جاری شده و جرقه سطحی زودتر زده می شود

  + نوشته شده در  شنبه ۵ آبان۱۳۸۶ساعت 16:3  توسط حمید کیامیری  | 

  مقره چيست؟


  یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند.

  یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند. وظایف مقره ها در شبکه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود :
  تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دکل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم ها در حداکثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مکانیکی وارد شده بر ان ها را تحمل کنند.

  عایق بندی هادی ها و زمین و بین هادی ها با یکدیگر به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الکتریکی کافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فازهای شبکه و دکل ها که متصل به زمین هستند ایزولاسیون کافی برای تحمل ولتاژ فازها را داشته باشند. استقامت الکتریکی آن ها باید در حدی باشد که در بدترین شرایط (یعنی در حضور رطوبت ، باران ، آلودگی و بروز صاعقه با ولتاژ بالا) دچار شکست کامی الکتریکی نشوند.
  بنابراین مقره ها باید دارای خصوصیات زیر باشند :
  استقامت الکتریکی بالا.
  استقامت مکانیکی بالا.
  عاری از ناخالصی و حفره های داخلی.
  استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما (با توجه به ضریب انبساط حرارتی که بایستی کم باشد).
  ضریب اطمینان بالا.
  ضریب تلفات عایقی کم.
  در برابر نفوذ آب و آلودگی ها مقاوم باشد.
  + نوشته شده در  شنبه ۵ آبان۱۳۸۶ساعت 16:1  توسط حمید کیامیری  |